นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เว็ปไซต์จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของเวปไซต์ โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคลล เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลบริษัท เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่นๆที่คุณส่งให้เราด้วยความสมัครใจ เช่น บทความ รูป ผลตอบรับ ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 • เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  • ขั้นตอนการซื้อขายสินค้า หรือบริการ
  • ความสมัครใจของคุณ ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างคุณและเรา
  • เก็บจากข้อมูลการใช้เว็ปไซต์ของเราผ่านคุกกี้ของเบราว์เซอร์ของคุณ
 • เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  • Google Analytic

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการแก่คุณ ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ เว็ปไซต์จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้

 • สร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 • สร้างและจัดการคำสั่งซื้อ
 • จัดส่งสินค้าและบริการ
 • ปรับปรุงสินค้าและบริการ
 • ส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการขาย
 • ตอบสนองคำขอ และสนับสนุนการบริการ
 • ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน
 • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบาย
 • ปกป้องจากการละเมิดและผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์ดี
 • ตอบสนองต่อคำร้องขอทางกฎหมายและป้องกันอันตราย
 • ดำเนินการเว็บไซต์และบริการของ MK Metalsheet
 • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี ทั้งนี้ เราจะไม่ขายข้อมูลของคุณให้แก่บริษัทหรือบุคคลอื่น

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งานเว็ปไซต์ เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): คุณมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับเรา
 2. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 3. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของคุณด้วยเหตุบางประการได้
 5. สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): คุณมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): คุณมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวคุณเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): คุณมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้

คุณสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่าง ทั้งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของคุณภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็ปไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็ปไซต์ของเราเท่านั้น หากคุณได้กดลิงค์ไปยังเว็ปไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็ปไซต์ของเราก็ตาม) คุณจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็ปไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้คุณทราบด้วยการอัพเดทข้อมูลลงในเว็ปไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด


นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้จะอธิบายว่าคุกกี้คืออะไร และเราใช้อย่างไร ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ เช่น ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยใช้คุกกี้ และวิธีการใช้ข้อมูลนั้น รวมถึงวิธีควบคุมการตั้งค่าคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้จัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณจากคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา วิธีติดต่อเรา และการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ความยินยอมของคุณใช้กับโดเมนต่อไปนี้: www.nongkhaemmetalsheet.com

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อโหลดเว็บไซต์บนเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง ทำให้ปลอดภัยมากขึ้น มอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น และทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์ทำงานอย่างไร และวิเคราะห์ว่าอะไรทำงานได้ดีและต้องการปรับปรุงที่ใด คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก www.allaboutcookies.org

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เนื่องจากบริการออนไลน์ส่วนใหญ่เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ คุกกี้ส่วนใหญ่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง และไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

เรายังใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์ทำงานอย่างไร วิธีที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา การรักษาความปลอดภัยของบริการของเรา การให้โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ และทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณมีประสบการณ์ดีขึ้น และช่วยเร่งการโต้ตอบในอนาคตของคุณกับเว็บไซต์ของเรา

 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ ในเว็ปไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของคุณ เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของไซต์ของเราได้ เช่น การเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า การบันทึกสินค้าที่คุณชื่นชอบ เป็นต้น

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้

 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary): คุกกี้บางตัวจำเป็นสำหรับคุณ เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของไซต์ของเราได้ ช่วยให้เราสามารถรักษาเซสชันของผู้ใช้ และป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยใด ๆ คุกกี้เหล่านี้ไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ  เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าของคุณ และชำระเงินได้อย่างปลอดภัย
 • คุกกี้เพื่อการทำงาน (Functional): คุกกี้ที่ช่วยฟังก์ชันที่ไม่ใช้ฟังก์ชันหลักบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา ฟังก์ชันเหล่านี้รวมถึงการฝังเนื้อหาเช่นวิดีโอหรือการแบ่งปันเนื้อหาของเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytics): คุกกี้เหล่าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชม อัตราตีการเยี่ยมชมเว็ปไซต์เพียงหน้าเดียว แหล่งที่มาของการเข้าชม ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจและวิเคราะห์ว่าเว็บไซต์ทำงานได้ดีเพียงใดและต้องปรับปรุงที่ใด

ฉันจะควบคุมการตั้งค่าคุกกี้ได้อย่างไร

หากคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณในภายหลัง คุณคุณสามารถคลิกที่แท็บ “จัดการความยินยอมของคุณ” ที่ด้านล่าง การดำเนินการนี้จะแสดงการแจ้งความยินยอมอีกครั้ง เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ หรือเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทั้งหมด

นอกจากนี้ เบราว์เซอร์ที่แตกต่างกันยังมีวิธีการที่แตกต่างกันในการบล็อกและลบคุกกี้ที่ใช้โดยเว็บไซต์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อบล็อก / ลบคุกกี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการและลบคุกกี้โปรดไปที่  www.allaboutcookies.org

 

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 27 พฤษภาคม 2021


ช่องทางการติดต่อ

หน่วยงานสนับสนุนลูกค้า
โทร: 02-409-5341
อีเมล: mk_metalsheet@hotmail.com